1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Studiobell en klant waarop Studiobell deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Recht

Studiobell verklaart aan de klant dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken, na opdrachtverstrekking door de klant. Studiobell kan echter nooit garanderen dat het beoogde resultaat exact wordt bereikt, gezien het feit dat elke huid anders is en anders reageert. De klant krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en deze dient binnen 6 à 8 weken, maar uiterlijk binnen drie maanden na de laatste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

Studiobell is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze goed na te leven.

 

3. Kwaliteit en klanttevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staat bij Studiobell hoog in het vaandel. Studiobell werkt volgens de richtlijnen van de GGD. Deze vormen de standaard in de branche voor kwaliteit en hygiënisch werken. Aanleiding voor het opstellen van deze richtlijnen zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

 

4. Diensten

De klant moet verhindering voor een dienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per email aan Studiobell melden. Na het ontvangen van dit bericht zal Studiobell dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Studiobell gerechtigd om het aanbetaalde deel in te houden. Heb je korter dan 4 weken botox of fillers laten zetten op de te behandelen zone waardoor je behandeling niet uitgevoerd kan worden op de geplande data, ben je je aanbetaling kwijt. Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Studiobell de behandeling weigeren en de aanbetaling inhouden. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Studiobell behoudt zich het recht om diensten binnen 10 dagen na ontvangst te annuleren/weigeren zonder opgave van redenen. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt na annulering/weigering door Studiobell binnen 10 dagen gerestitueerd.

 

5. Betaling

Studiobell vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in het boekingssysteem. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De klant dient direct na afloop van de behandeling de restbetaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Indien je ergens anders permanente make-up hebt laten uitvoeren dien je via Whatsapp (0625169203) een duidelijke foto door te sturen zodat bepaald kan worden of een cover-up mogelijk is.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit niet vooraf overlegd is wordt de aanbetaling niet teruggestort.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Studiobell vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Studiobell aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Studiobell neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. Studiobell behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Studiobell zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door Studiobell gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief. Indien het telefoonnummer of email adres niet correct is ingevuld, is het mogelijk dat er geen herinneringsberichten gestuurd kunnen worden per mail of per sms. De klant is volledig zelf verantwoordelijk om dit correct in te vullen, zodat er een reminder wordt gestuurd.

 

7. Aansprakelijkheid

Studiobell is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studiobell is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Studiobell is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

 

8. Beschadiging en diefstal

Studiobell heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. Studiobell meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 

9. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Studiobell. Studiobell zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. Studiobell zal de klager binnen een week adequaat antwoord geven. Indien Studiobell en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

10. Annuleren

Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak te verschuiven naar een andere beschikbare datum. Dit dient 5 werkdagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door Studiobell.

 

11. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

 

12. Overmacht

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Ziekte of afwezigheid, gemeld binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling, kwalificeert niet als overmacht.

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.